بازگشت به صفحه اصلی
وزارت_آموزش_و_پرورش_شهرستان_شوش_دانیال

پیش ثبت نام در سامانه

دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)

ثبت نام دومرحله ی می باشد، در گام نخست شماره موبایل ولی دانش آموز و پس از آن کدفعالسازی پیامک شده و گام بعدی کدملی دانش آموزش را وارد و سپس به داشبورد هدایت خواهید شد

فرم ورود به سامانه جامع